صفحه‌ي اصلي | آموزش | ویدئوها | هيئت مديره و كميته علمي | تأييديه‌ها و تقديرنامه‌ها | خدمات

فرصت هاي شغلي صنعت دارو | اخبار | شركت هاي همكار | مجوزها و پروانه ها | مقالات | لينك هاي مفيد | تماس با ما

تماس با ما


نشاني :

تهران - خيابان وليعصر (عج) -پايين تر از تقاطع بزرگ راه نيايش - مجتمع آموزشي نيايش

مركز رشد فن آوري هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - آزمايشگاه توان

تلفن :

66561833 21 98+

66561837 21 98+

66561831 21 98+

88200113 21 98+نمابر :

88200113 21 98+

Email: info@tavaninstitute.ir